Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Bydgoszczy

Ogłoszenia


Rejestracja hodowli psów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii

Zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/429 podmiot, w celu rejestracji zakładu powiadamia powiatowego lekarza weterynarii o już działającym zakładzie, bądź o zamierzonym podjęciu działalności.

Wniosek o rejestrację zakładu, zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/429 powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, PESEL, NIP, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu;
 2. informacje o lokalizacji zakładu oraz opis obiektów w których będzie prowadzona działalność oraz o planowanym czasie jej prowadzenia;
 3. informacje o rodzaju i zakresie działalności, w tym podanie przydomka hodowli, wskazanie gatunków oraz ras zwierząt objętych działalnością oraz zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu prowadzonej hodowli do Działu Specjalnego Produkcji Rolnej;
 4. informacje o kategorii zwierząt objętych działalnością wraz ze wskazaniem dokładnej liczby zwierząt biorących udział w reprodukcji i ich potomstwa oraz przedstawienie rodowodów zwierząt biorących udział w reprodukcji;
 5. informacje o potencjale zakładu (liczba miotów w ciągu roku);
 6. informacje o miejscu urodzenia psów, kotów, fretek (czy zwierzęta urodziły się w danej hodowli , czy zostały zakupione z innego miejsca, potwierdzenie przynależności hodowli do ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest hodowla rasowych psów i kotów;
 7. informacje o objęciu hodowli stałą opieką lekarsko – weterynaryjną przez lekarza weterynarii wolnej praktyki obejmującą regularne badanie zdrowia i kondycji zwierząt wraz ze wskazaniem nazwy i dokładnego adresu lecznicy weterynaryjnej oraz daty przeprowadzenia ostatniego badania zwierząt;
 8. informację o realizacji obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz zastosowaniu profilaktyki przeciwpasożytniczej wraz z podaniem daty ostatniego szczepienia oraz podania środka przeciwpasożytniczego;
 9. podpis właściciela zakładu lub osoby reprezentującej podmiot będący właścicielem zakładu.

Zarejestrowany zakład ma obowiązek informowania powiatowego lekarza weterynarii o:

 1. wszelkich zmianach w danym zakładzie dotyczących kwestii, o których mowa we wniosku;
 2. każdym zaprzestaniu działalności przez dany podmiot lub zakład.
Procedura postępowania przy wysyłce w celach handlowych.doc
Wniosek o rejestrację hodowli.doc
Wniosek o wydanie zaświadczenia.doc